Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” ir Ogres novada domes un Ikšķiles novada domes izveidota kopīga iestāde. Aģentūras pārraudzība tiek īstenota ar Aģentūras uzraudzības padomes starpniecību. Aģentūra ir izveidota 2014.gada 1.janvārī, reorganizējot Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūru „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”. Aģentūras juridiskā adrese un faktiskā biroja atrašanās vieta ir Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052.

Aģentūra nodarbojas ar tās apsaimniekošanā nodotā dabas parka „Ogres Zilie kalni” un piegulošo pilsētmežu teritoriju apsaimniekošanu, īstenojot vienotu vides aizsardzības, tūrisma, veselības veicināšanas un sporta attīstības politiku Ogres un Ikšķiles novadu interesēs.

Aģentūras apsaimniekojamā zemes platība atrodas Ogres un Ikšķiles novadu administratīvajās teritorijās un tās kopējā platība sastāda  438,38 ha. Komplekss ietver dabas parku „Ogres Zilie kalni” 312 ha platībā un tam piegulošo teritoriju 126.38 ha platībā, un stiepjas no Ogres pilsētas līdz Ikšķiles pilsētai. Visa aģentūras apsaimniekošanā nodotā kompleksa teritorija ir trīs pašvaldību īpašumā: Rīgas pašvaldības, kuras mežus apsaimnieko SIA „Rīgas meži” (94.21%), Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā (0.31%), un Ogres novada pašvaldības īpašumā – 5.48% kompleksa platības.

Zemes lietošanas veids lielākajā teritorijas daļā ir mežs, nelielā platībā ir arī citas meža zemes un zeme zem ūdeņiem. Kompleksa teritorijas apsaimniekošanā izšķiramas divas atšķirīgas zonas – mežsaimnieciskie meži un  īpaši aizsargājamā teritorija dabas parks „Ogres Zilie kalni”. Kompleksa kodols ir dabas parks „Ogres Zilie kalni”, kam nepieciešama specifiska apsaimniekošana, īpaši ņemot vērā, ka pēc savas būtības dabas parka meži ir izteikti pilsētmeži, jo atrodas Ogrē un Ikšķilē vai tiešā pilsētu tuvumā. Dabas parks ir teritorija, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērotas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. Atpūtas organizēšana un saimnieciskā darbība dabas parkos veicama, nodrošinot tajos esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu (Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 1993).

Aģentūras pamatdarbība saistīta ar kompleksa plānveida apsaimniekošanu, nodrošinot dabas aizsardzību un rekreāciju. Līdztekus apsaimniekošanai Aģentūra organizē un koordinē daudzveidīgus pasākumus veselīga, sportiska dzīvesveida, vides aizsardzības un kultūrvēsturisku vērtību popularizēšanai. Par galveno Aģentūras produktu var uzskatīt ekoloģiski augstvērtīgu, labiekārtotu vidi, kas piemērota iedzīvotāju plaša spektra atpūtai.

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, dabas potenciālu un sabiedrības vajadzībām, Aģentūrai ir noteiktas šādas funkcijas:

  1. veicināt un koordinēt tūrisma un sporta attīstību kompleksa teritorijā;
  2. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu dabas parkā „Ogres Zilie kalni” un pārējā kompleksa teritorijā;
  3. sekmēt un organizēt kompleksa infrastruktūras un labiekārtojuma attīstību, pielāgojot kompleksa teritoriju tūrisma, sporta, veselības veicināšanas un atpūtas aktivitāšu norisēm;
  4. nodrošināt kompleksā esošo objektu, infrastruktūras un pakalpojumu publisku pieejamību abu pašvaldību iedzīvotājiem un viesiem, nosakot pakalpojumu maksas apmēru, ievērojot atsevišķu iedzīvotāju grupu prioritātes saņemt pazeminātas maksas vai bezmaksas pakalpojumus (piemēram, pašvaldību izglītības iestāžu un sporta organizāciju audzēkņiem, trūcīgām vai maznodrošinātām personām, pensionāriem, politiski represētām personām, daudzbērnu ģimenēm u.tml.);
  5. popularizēt kompleksu un tajā pieejamos pakalpojumus;
  6. nodrošināt sadarbību tūrisma, sporta un vides aizsardzības jomā ar citām iestādēm un sadarbības partneriem.

Lai nodrošinātu  funkciju un uzdevumu izpildi, Aģentūra sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūciju struktūrvienībām un amatpersonām, kā arī ar juridiskajām un fiziskajām personām.

Aģentūra savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktus, Aģentūras nolikumu, Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību saistošos noteikumus, lēmumus un rīkojumus, kas attiecas uz Aģentūras darbību. Aģentūras direktors vada Aģentūras darbu saskaņā ar Publisko aģentūru likumā noteikto kompetenci.

Aģentūras darbības pārraudzību īsteno Aģentūras uzraudzības padome, kura darbojas saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2010.gada 21.oktobra domes lēmumu Nr.2 (prot.Nr.12) un Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010. gada 22. septembra lēmumu Nr.8 (prot.Nr.10) „Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes nolikums”.

Uz pilnu darba slodzi Aģentūrā strādā direktors, projektu vadītājs un strādnieks.

Aģentūras struktūra (2015.g.)

aģentūras_struktūra