Jaunumi

Zemes vienības apakšnomas pirmās izsoles noteikumi

APSTIPRINĀTI

ar Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras

“Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa

“Zilie kalni” attīstības aģentūra”

Izsoles komisijas

2021.gada 16. marta lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 4)

Uzraudzības padomes

2021.gada 23.marta lēmumu Nr. 2 (prot. Nr. 2)

 

 

SIA “Rīgas meži” nekustamā īpašuma

“Dubkalnu ezera meži,  Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra

(īpašuma kadastra numurs 74940130033;

zemes vienības kadastra apzīmējums 74940130033)

 

APAKŠNOMAS TIESĪBU

PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

 1. Vispārīgie noteikumi

 

 1. Šie izsoles noteikumi (turpmāk – Izsoles noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek izsolītas nomas tiesības pirmajā  labprātīgajā atklātajā rakstiskajā izsolē ar augšupejošu soli uz SIA “Rīgas meži” nekustamā īpašuma – “Dubkalnu ezera meži,  Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra Nr. 74940130033, zemesgabala daļu 0.015 ha platībā.
 2. Izsoles organizētājs un rīkotājs ir Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” Izsoles komisija (turpmāk – komisija).
 3. Iznomātājs – Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības ar SIA “Rīgas meži” atļauju.
 4. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 74940130033 daļa 0.015 ha platībā
 5. Izsoles objekta lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijas norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).
 6. Izsoles objekta izmantošanas veids – tirdzniecība / sporta inventāra noma / pasākumu rīkošana.
 7. Izsoles objektam nomas tiesību termiņš – 5 (pieci) gadi
 8. Izsoles mērķis – izvēlēties Izsoles uzvarētāju – nomas tiesības ieguvēju, kurš piedāvā augstāko nomas maksu.
 9. Izsoles uzvarētājs – Izsoles dalībnieks, kurš piedāvā augstāko nomas maksu un iesniedz apliecinājumu par pasākumu organizēšanu.
 10. Izsoles sākumcena - nosacītā cena saskaņā ar neatkarīga nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto vērtību.
 11. Izsoles objekta sākumcena 1200- EUR (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi) gadā, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN).
 12. Persona, kura vēlas piedalīties Izsolē (turpmāk – Izsoles pretendents), līdz pieteikuma par piedalīšanos Izsolē iesniegšanai Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” Izsoles komisijā, veic drošības naudas 120 EUR (simts divdesmit euro 00 centi) apmērā iemaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā :

 

 • : Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra

“Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa

“Zilie kalni” attīstības aģentūra”

Reģistrācijas Nr. 90001449943

Kredītiestāde:AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV90HABA0551017139073

Maksājuma mērķis:Drošības nauda, dalībai zemes nomas tiesību izsolē, kadastra apzīmējums 74940130033”.

 

 1. Par iemaksāto drošības naudas apmēru tiks samazināta Izsoles objekta nomas maksa.
 2. Izsoles objektam nav apgrūtinājumu. Jāņem vērā, ka teritorija atrodas Dabas parkā Ogres Zilie kalni un “Natura 2000” teritorijā.
 3. Noteikumi nomniekam:
  1. aktivitātes plānot realizēt visa gada garumā, atbilstoši sezonai;
  2. realizēt kafejnīcas darbību (veselīgi dzērienu un uzkodas, uzsvars uz Latvijā ražotiem produktiem un izejvielām, iekļaujot alkoholu, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 15 tilpumprocentus), izmantojot dabai draudzīgus  vienreizējos traukus.
 4. Realizēt inventāra nomas darbību: nūjošanas nūjas, volejbola, futbola bumbas, āra badmintona inventārs;
 5. Nav atļauta SUP dēļu, vēja dēļu, laivu ūdensmotociklu un motorlaivu noma.
 6. Realizēt tematisko pasākumu organizēšanu (piemēram, par vides jautājumiem, meistarklases, dzīvās mūzikas koncerti, labdarības pasākumi, rūdīšanās semināri u.c., saskaņojot ar Aģentūru);
 7. Papildus 1.16. un 1.18. punktā minētajam veikt citas aktivitātes, kas saskaņotas ar Aģentūras Uzraudzības padomi (ja pieņemts pozitīvs Uzraudzības padomes lēmums);
 8. Realizēt pārgājienu maršrutu izveidi sadarbībā ar Aģentūru;
 9. Realizēt pārgājienu organizēšanu pārgājienu vadītāja pavadībā;
 10. Pirms īslaicīgas lietošanas būves izvietošanas ir jānoformē būvniecības iecere ar veidlapu “Paskaidrojuma raksts” un jāsaņem saskaņojums Ikšķiles būvvaldē. Būvniecības iecerei, pirms iesniegšanas būvvaldē, nepieciešami SIA Rīgas meži,  Ikšķiles un Ogres novadu pašvaldību, Aģentūras, Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes skaņojumi.
 11. Nepieciešamības gadījumā Nomniekam ir tiesības pieslēgties Iznomātāja izveidotajam elektrības pieslēgumam. Pieslēgšanās darbi un kontrolskaitītāja uzstādīšana Nomniekam jāveic par saviem līdzekļiem.
 12. Ņemot vērā, ka Iznomātāja nomātajā teritorijā dabas parkā “Ogres Zilie kalni” atrodas elektrības pieslēgums, kas nepieciešams Nomniekam , PUSES vienojas, ka Nomnieks no 2021.gada _____.____________- reizi ceturksnī kompensēs Iznomātājam patērēto elektroenerģiju pēc Iznomātāja izrakstītā rēķina pēc kontrolskaitītāja rādījumiem 31.martā, 30.jūnijā, 30.septembrī un 31.decembrī (kontrolskaitītājs Nr.________, skaitītāja rādījums _____.___________ ir _____________ ).
 13. Nomniekam nomātajā platībā ir jāizvieto 2 (divas) atkritumu urnas un 1( vienu) 1,1m3 atkritumu konteiners, jāveic atkritumu savākšana un jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju. Par atkritumu urnu izvietojumu jāvienojas ar Iznomātāju.
 14. Teritorijā nav pieejamas ūdens un kanalizācijas pieslēgumi.
 15. Iznomātājs var izvietot savā apsaimniekojamajā teritorijā citas īslaicīgās tirdzniecības vietas.
 16. Nomniekam nomātajā platībā ir jāizvieto 1 (vienu) tualeti, regulāri jārūpējas par tās tīrību un satura izvešanu. Par tualetes izvietojumu jāvienojas ar Iznomātāju.
 17. Nomniekam nav tiesību nomas objektu nodot apakšnomā.
 18. Nomnieks kompensē Iznomātājam pakalpojuma izmaksas par sertificēta nekustamā īpašuma novērtētāja pieaicināšanu, lai noteiktu tirgus nomas maksas apmēru, veicot vienreizēju samaksu Iznomātājam 363,00 EUR ( trīs simti sešdesmit trīs euro 00 centi) apmērā, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Iznomātāja.

 

 

 1. Izsoles izsludināšana

 

 1. Paziņojumu par izsoli (3.pielikums) publicē Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību un aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”  tīmekļvietnē www.ziliekalni.lv.
 2. Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” ir tiesības publiskot informāciju par Izsoles izsludināšanu plašsaziņas līdzekļos, kā arī informēt par to personas, kas iepriekš ir izteikušas vēlmi iegūt apakšnomas tiesības par šajos noteikumos minēto Izsoles objektu.

 

 1. Izsoles dalībnieki

 

 1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniegusi attiecīgi izsoles noteikumu 4.6. vai 4.7. punktā minētos dokumentus, un ir iekļauta izsoles noteikumu 4.12. punktā minētajā izsoles dalībnieku sarakstā (turpmāk – izsoles dalībnieks).
 2. Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un/vai valsts budžetā, kas pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro, 0 centi).
 3. Pieteikuma iesniegšana ir uzskatāma par izsoles pretendenta apliecinājumu piedalīties nomas tiesību izsolē un iegūt izsoles objekta nomas tiesības saskaņā ar izsoles noteikumiem, un jebkura izsoles pretendenta vai izsoles dalībnieka prasība izmainīt šos izsoles noteikumus tiek uzskatīta par atteikšanos piedalīties izsolē, un izsoles pretendentam vai izsoles dalībniekam netiek atmaksāta drošības nauda.

 

 1. Pieteikšanās izsolei un dalībnieku reģistrācija

 

 1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, nosūtot pa pastu vai personīgi pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, 302. kabinetā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 8. aprīlim plkst. 16.50 (dalībnieks nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts šajā punktā norādītajā adresē un līdz šajā punktā norādītajam laikam). Pēc šajā punktā minētā datuma un laika saņemtie piedāvājumi netiek atvērti.
 2. Uz piedāvājuma aploksnes jānorāda šāda informācija:

 

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra

“Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa

“Zilie kalni” attīstības aģentūra

Peldu iela 22, Ikšķile, LV-5052

 

 

Dalībnieka nosaukums

Dalībnieka adrese

Dalībnieka e-pasta adrese uz kuru nosūtīt atvēršanas sanāksmes ZOOM saiti

 

PIEDĀVĀJUMS rakstiskai apAKŠNOMAS tiesības izsolei

“SIA “Rīgas meži” nekustamā īpašuma – “Dubkalnu ezera meži,  Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra Nr. 74940130033, zemesgabala daļu 150 m2 platībā”

 “LĪDZ IZSOLEI NEATVĒRT”

 

 1. Komisija neizskata piedāvājumus, kas nav noformēti saskaņā ar šo noteikumu 4.2.punktā noteikto.
 2. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē un citu izsoles noteikumu 4.6. vai 4.7. punktā norādīto dokumentu iesniegšanu veic paziņojumā  par izsoli (3. pielikums) noteiktajā vietā, laikā un termiņā vai nosūtot pa pastu uz paziņojumā norādīto adresi (izsoles pretendents nodrošina, ka izsoles noteikumu 4.4. punktā minētie dokumenti  tiek saņemti paziņojumā norādītajā adresē un līdz paziņojumā norādītajam laikam).
 3. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez labojumiem, cauršūtiem, tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla nostiprināta ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un dalībnieka zīmoga nospiedumu (ja ir) apliecina dalībnieka pārstāvis.
 4. Izsoles pretendents fiziska persona iesniedz aizpildītu pieteikumu (pieteikuma formu skatīt 1. pielikumā) par piedalīšanos izsolē, pievienojot sekojošus dokumentus:
  1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu pilnvaru, ja darbības veic pretendenta pārstāvis;
  2. maksājuma uzdevumu, kas apliecina drošības naudas samaksu dalībai izsolē atbilstoši šiem noteikumiem;
 5. Izsoles pretendents juridiska persona iesniedz aizpildītu pieteikumu (pieteikuma formu skatīt 1.  pielikumā) par piedalīšanos izsolē, pievienojot sekojošus dokumentus:
  1. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu Izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav paraksta tiesību;
  2. maksājuma uzdevumu, kas apliecina drošības naudas samaksu dalībai izsolē atbilstoši šiem noteikumiem.
 6. Visi izsoles noteikumu 4.6. un 4.7.punktā minētie dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ārvalstīs izdotiem publiskiem dokumentiem, tajā skaitā ārvalstī notariāli apliecinātām dokumentu kopijām vai ārvalsts izdevējas iestādes apliecinātām dokumentu kopijām, ir jābūt noformētām atbilstoši Latvijas Republikā saistošiem starptautisko līgumu noteikumiem.
 7. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un šiem izsoles noteikumiem. Ja komisijai nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma (kopijas) pareizību, komisija dokumentu salīdzināšanai var pieprasīt, lai tiek uzrādīts oriģināls, kurš atšķirību gadījumā būs noteicošais dokuments. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
 8. Izsolei iesniegtie dokumenti netiek atgriezti iesniedzējam.
 9. Komisija reģistrē saņemtos piedāvājumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā arī dalībnieku. Piedāvājumu glabā slēgtā aploksnē līdz piedāvājumu atvēršanai.
 10. Ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām komisija apkopo informāciju par izsoles pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un, pamatojoties uz apkopoto informāciju, sastāda izsoles dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā izsoles pretendentus, kuri atbilst izsoles noteikumu prasībām.
 11. Izsoles dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas:
  1. izsoles dalībnieka kārtas numuru atbilstoši pieteikumu iesniegšanas secībai;
  2. izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu (fiziskām personām) vai nosaukumu (juridiskām personām);
  3. izsoles dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu.
 12. Ja izsoles pretendents pieteikumu par piedalīšanos izsolē iesniedz pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām tas netiek iekļauts izsoles dalībnieku sarakstā un tam atmaksā iemaksāto drošības naudu uz kredītiestādes kontu no kura drošības nauda tika ieskaitīta aģentūras kredītiestādes kontā.
 13. Ja izsoles pretendents neatbilst izsoles noteikumu 3. punkta prasībām, tas netiek iekļauts izsoles dalībnieku sarakstā un tam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda.
 14. Ja izsoles pretendents atsauc savu pieteikumu par piedalīšanos izsolē pēc pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas termiņa beigām, tam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda.
 15. Ziņas par izsoles  pretendentiem, izsoles dalībniekiem un to skaitu komisija neizpauž līdz izsoles sākumam.

 

 1. IZSOLES NORISE

 

 1. Rakstiskā izsole (pretendentu pieteikumu atvēršana) notiks tiešsaistes režīmā caur tiešsaistes platformu ZOOM - 2021.gada 8.aprīlī plkst. 17.00 Ikšķiles novada pašvaldības 1.stāva sēžu zālē, adrese – Peldu ielā 22, Ikšķilē. – klātienē atrodas tikai izsoles komisija. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties izsoles objekta nomas tiesību pretendenti, kuri reģistrējušies izsolei, vai to pilnvarotās personas, norādot e-pastu uz kuru nosūtīt ZOOM sapulces saiti uz pieteikuma aploksnes.
 2. Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs.
 3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā. Komisijas priekšsēdētājs pēc piedāvājuma atvēršanas nosauc dalībnieku, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī dalībnieka piedāvāto nomas tiesības maksas apmēru gadā. Komisijas locekļi parakstās uz dalībnieka iesniegtā piedāvājuma.
 4. Ja pēc visu piedāvājumu atvēršanas tiek konstatēts, ka divi vai vairāki dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko apakšnomas tiesības maksu, komisija informē minētos dalībniekus rakstveidā, nosakot jaunu piedāvājumu (ar augstāku apakšnomas tiesības maksu kā sākotnēji iesniegtajā piedāvājumā) iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu.
 5. Ja neviens no šo noteikumu 5.5. punktā minētajiem dalībniekiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko apakšnomas tiesību maksu, neiesniedz jaunu piedāvājumu, komisija par uzvarētāju atzīst un apakšnomas tiesību līgumu piedāvā slēgt tam dalībniekam, kurš piedāvājumu, kurā norādīta augstākā apakšnomas tiesības maksa, iesniedzis ātrāk.
 6. Izsole tiek atzīta par notikušu, ja tajā piedalās tikai viens dalībnieks.
 7. Izsoles gaita tiek protokolēta, norādot katra dalībnieka solītās apakšnomas tiesības maksas apmēru. Izsoles protokolā tiek norādīti visi dalībnieki, norādot katra dalībnieka piedāvāto apakšnomas tiesības maksu, sarindojot tos secībā, kādā būtu jāpiedāvā slēgt apakšnomas tiesību līgumu. Izsoles protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
 8. Dalībnieka piedāvājuma atbilstības pārbaudi šo noteikumu prasībām komisija veic slēgtā sēdē.
 9. Komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieka sniegtās ziņas. Dalībnieks tiek izslēgts no piedāvājuma izskatīšanas, ja tiek atklāts, ka dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas.
 10. Komisija pieņem lēmumu par dalībnieka izslēgšanu no dalības Izsolē, ja piedāvājumā nav iekļauta šo noteikumu 3.nodaļā minētā informācija, dalībniekam ir maksājumu parādi pašvaldības un/vai valsts budžetā, kas pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro, 0 centi) vai pieteikumā piedāvātais apbūves tiesības maksas apmērs gadā ir mazāks par Izsoles sākumcenu.
 11. Komisija apstiprina Izsoles rezultātus un paraksta protokolu.
 12. Par Izsoles rezultātiem visi dalībnieki tiek informēti pieteikumā norādītajā veidā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par Izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 13. Informāciju par Izsoles rezultātiem 2 (divu) darba dienu laika pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas publicē Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību tīmekļvietnēs un aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”  tīmekļvietnē www.ziliekalni.lv.
 14. Ja Izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, kas nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, tad pirms apakšnomas tiesības līguma noslēgšanas fiziskajai personai ir jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 15. Ja Izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, kas pēc Izsoles rezultātu paziņošanas dibina uzņēmumu, tad fiziskajai personai ir jābūt šī uzņēmuma patiesā labuma guvējam. 

 

 1. Izsoles ATCELŠANA, pārtraukšana

un atzīšana par NENOTIKUŠU VAI nesekmīgu

 

 1. Izsole tiek uzskatīta par nenotikušu:
  1. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanas izsolē;
  2. ja izsolē starp izsoles dalībniekiem ir konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai tās gaitu.
 2. Izsole tie atzīta par nesekmīgu:
  1. ja nav iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē;
  2. ja visi pretendenti, kas iesnieguši pieteikumus, tiek atzīti par neatbilstošiem šiem noteikumiem;
  3. ja nav pārsolīta izsoles sākumcena;
  4. ja neviens no nomas tiesību ieguvējiem, nenoslēdz nomas līgumu noteiktajā termiņā.
 3. Komisija patur tiesības jebkurā brīdī atcelt vai pārtraukt izsoli, ja tā konstatē jebkādas nepilnības šajos noteikumos.

 

 1. Izsoles rezultātu apstiprināšana

 

 1. Komisija izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pēc izsoles.
 2. Izsoles rezultātus neapstiprina šo noteikumu 6. punktā noteiktajos gadījumos.
 3. Komisija 10 (desmit) darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tos publicē Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību tīmekļvietnēs un aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”  tīmekļvietnē www.ziliekalni.lv.

 

 1. Nomas līguma noslēgšana

 

 1. Pamatojoties uz apstiprinātajiem izsoles rezultātiem, iznomātājs piedāvā izsoles dalībniekam, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, noslēgt nomas tiesību līgumu par objekta nomu (2. pielikums - nomas tiesību līguma projekts), kuru nomas tiesību ieguvējs paraksta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.
 2. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, 20 (divdesmit) darba dienu laikā neparaksta nomas tiesību līgumu vai rakstiski nepaziņo par atteikumu noslēgt nomas tiesības līgumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas ir atteicies, un šajā gadījumā netiek atmaksāta drošības nauda.
 3. Ja nomas tiesību ieguvējs atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam izsoles dalībniekam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas tiesību maksu.
 4. Iznomātājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc 8.3. punktā minētā piedāvājuma nosūtīšanas, to publicē Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību tīmekļvietnēs un aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”  tīmekļvietnē www.ziliekalni.lv.
 5. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu ar nākamo izsoles dalībnieku, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, iznomātājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt nomas tiesību līgumu.
 6. Nomas tiesību ieguvējs, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi par piekrišanu slēgt nomas līgumu, par paša nosolīto augstāko nomas maksu, sniedz 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc piedāvājuma nosūtīšanas dienas.
 7. Ja nākamais nomas tiesības ieguvējs piekrīt slēgt nomas tiesību līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, tad nomas līgums jāparaksta 20 (divdesmit) darba dienu laikā.
 8. Iznomātājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas šo informāciju publicē Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību tīmekļvietnēs un aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”  tīmekļvietnē www.ziliekalni.lv.

 

 1. Noslēguma jautājumi

 

 1. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 79. panta nosacījumiem.
 2. Visā, kas nav atrunāts šajos izsoles noteikumos, tiek ņemti vērā Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” nosacījumi.

 

Pielikumā:

1.pielikums – “Pieteikuma veidlapa dalībai izsolē” uz 2 lapām

                   2.pielikums – “ Zemes Apakšnomas līguma projekts” uz 5 lapām

       3. pielikums – “Paziņojums par izsoles vietu un laiku” uz 1 lapas

 

 

 

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras

“Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa

“Zilie kalni” attīstības aģentūra”

Izsoļu komisijas priekšsēdētājs                                             ____________________ A.Pivors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras

“Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa

“Zilie kalni” attīstības aģentūra”

Izsoles komisijai

Peldu iela 22, Ikšķile,

Ikšķiles novads, LV-5052

 

Pieteikuma veidlapa

 

 

 

SIA “Rīgas meži”  nekustamā īpašuma

“Dubkalnu ezera meži,  Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā

 (īpašuma kadastra numurs 74940130033;

zemes vienības kadastra apzīmējums 74940130033)

(nosaukums, kadastra numurs, kadastra apzīmējums, adrese)

 

nomas tiesību rakstiskā  izsolē, ar augšupejošu soli, kas notiks 2021. gada __. ______ plkst. _______:00

 

Izsoles pretendents

     

(fiziskas personai -vārds uzvārds vai juridiskai personai – nosaukums)

Personas kods vai juridiskās personas reģ. Nr

     

 

Dzīves vietas adrese vai juridiskā adrese

     

 

Kontaktpersona – juridiskajai personai

     

                                                                                                       (vārds,uzvārds)

Tālrunis

     

 

E-pasta adrese

     

 

Kredītiestāde

     

     

                                                (nosaukums)                                                    (kods)

Kredītiestādes konta numurs

     

 

 

Pieteikumam pievienoti (atzīmēt nepieciešamo):

 

☐ nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments uz     lp.;

 

☐ pilnvarojumu apliecinošs dokuments pārstāvēt fizisko vai juridisko personu uz     lp.(iesniedz, ja fizisko vai juridisko personu pārstāv vai izsolē pārstāvēs cita persona);

 

            

uz     lp.

(citi dokumenti)

 

 

Apliecinu, ka:

 1. man ir skaidras un saprotamas manas tiesības un pienākumi, kas ir noteiktas izsoles noteikumos un normatīvajos aktos;
 2. esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem, tai skaitā visiem tā pielikumiem, to saturu, atzīstu tos par pareiziem, saprotamiem un atbilstošiem;
 3. man ir skaidras un saprotamas izsoles noteikumos noteiktās prasības, līguma priekšmets, līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības nomnieka darbībai, līdz ar ko atzīstu, ka Ikšķiles novada pašvaldības mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisija ir nodrošinājusi man iespēju bez neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu izsolei;
 4. man uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav neizpildītu maksājumu saistību par Ikšķiles novada pašvaldības administrējamiem līgumiem un nav nodokļu parādu;
 5. piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesīgumu;
 6. visas izsoles pieteikumā sniegtās ziņas par mani ir patiesas;
 7. esmu informēts un piekrītu, ka izsoles procedūras gaitā saskaņā ar Fizisko personu datu  aizsardzības  likumu tiks apstrādāti no Valsts iedzīvotāju reģistra iegūtie dalībnieka personas dati (t.sk. personas kods);
 8. esmu informēts par manu personas datu apstrādi;
 9. piekrītu, ka informācija, kas saistīta ar nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli tiek paziņota uz šajā pieteikumā norādīto e-pasta adresi☐ vai pa norādīto tālruni☐.

 

Paraksts*:

 

Fiziskai personai

 

 

(izsoles pretendenta-fiziskas personas paraksts)

            Juridiskai personai:

 

     

 

     

            (izsoles pretendenta amats)                 (parakts)                      (paraksta atšifrējums vārds, uzvārds)

 

 

Ikšķilē

    . gada   .      .

 

 

 

 

 

*dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

 

 

 

 

2.pielikums

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras

“Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa

“Zilie kalni” attīstības aģentūra”

Izsoles komisijas

20___.gada ___. ________ lēmumam Nr. ____ (prot. Nr. *****)

 

Projekts

 

NEAPBŪVĒTAS ZEMES APAKŠNOMAS LĪGUMS Nr. _______

 

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”, reģistrācijas Nr.90001449943, tās direktores Ievas Kraukles personā, kas darbojas saskaņā ar Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūras nolikumu, turpmāk  tekstā – „Iznomātājs”, no vienas puses,

un

______________, personas kods ____________, turpmāk tekstā – „Nomnieks”, no otras puses,

abi kopā neapbūvētas zemes nomas līgumā saukti „Puses” un katrs atsevišķi „Puse”,

 

labprātīgi, bez viltus, maldības un spaidiem, pamatojoties uz Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” Izsoles komisijas 20___.gada ___. ________ lēmumu Nr. ____ (prot. Nr. *****) „Par SIA Rīgas meži piederošā nekustamā īpašuma “Dubkalna ezera meži” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra apzīmējums 74940130033, daļas  nodošanu apakšnomā ”,

 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā saukts „Līgums”):

 

 1. Līguma priekšmets
  1. Iznomātājs nodod, un Nomnieks pieņem lietošanā SIA “Rīgas meži” piederošo neapbūvēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940130033 daļu 0.015 ha platībā, kas ietilpst SIA “Rīgas meži” piederošajā īpašumā ar adresi “Dubkalnu ezera meži,  Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, īpašuma kadastra numurs 74940130033, sastāvā, turpmāk tekstā –„Zemesgabals”. Skatīt grafisko pielikumu nr.1. Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ir ierādītas un zināmas.
  2. Zemesgabala lietošanas mērķis noteikts – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijas norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).
  3. Zemesgabala izmantošanas veids – tirdzniecība / sporta inventāra noma / pasākumu rīkošana.
  4. Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai 1.3.apakšpunktā noteiktajam Zemesgabala lietošanas veidam, ņemot vērā 1.2. punktā noteikto Zemesgabala lietošanas mērķi.
  5. Zemesgabalam apgrūtinājumi nav noteikti. Jāņem vērā, ka teritorija atrodas Dabas parkā Ogres Zilie kalni un “Natura 2000” teritorijā.

 

 

 

 

 1. Līguma termiņš

 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi.

2.2  Līgums tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.

2.3. Līguma termiņš var tikt mainīts Iznomātājam un Nomniekam rakstveidā vienojoties.

 

3. Norēķinu kārtība

 1. Nomnieks maksā Iznomātājam gada nomas tiesību maksu -__________EUR (___________ euro 00 centi) apmērā, pievienotās vērtības nodoklis nav iekļauts.
 2. Nomnieks, kompensējot Iznomātājam pakalpojuma izmaksas par sertificēta nekustamā īpašuma novērtētāja pieaicināšanu, lai noteiktu tirgus nomas maksas apmēru, veic vienreizēju samaksu Iznomātājam 363,00 EUR (trīs simti sešdesmit trīs  euro 00 centi) apmērā, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Iznomātāja.
 3. Iznomātājs izraksta un nosūta nomas maksas rēķinus 1 (vienu) reizi ceturksnī uz Nomnieka e-pasta adresi _________________, ja nav e-pasta adreses, tad uz dzīves vietas vai deklarēto dzīves vietas adresi. Nomas maksa tiek maksāta saskaņā ar izrakstīto rēķinu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.
 4. Nomas maksas norēķinu Nomnieks veic bezskaidras naudas norēķina veidā uz Iznomātāja kredītiestādes norēķinu kontu, pamatojoties uz Iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem.
 5. Ja maksājumi tiek kavēti, Nomnieks maksā nokavējuma naudu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Iznomātājs ir tiesīgs, bez Nomnieka brīdināšanas, Nomnieka veiktos maksājumus vispirms ieskaitīt uzrēķinātās un neapmaksātās nokavējuma naudas dzēšanai un pēc tam nokavēto maksājumu pamatparāda dzēšanai.
 6. Nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu maksā Nomnieks.

 

4. Iznomātāja pienākumi un tiesības

 

4.1. Iznomātājs apņemas:

4.1.1. netraucēt Nomniekam Zemesgabala lietošanu atbilstoši šī Līguma noteikumiem;

4.1.2. šī Līguma darbības laikā nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai tā daļu;

4.1.3. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja Iznomātāja vainas dēļ ir pārkāpti Līguma 4.1.1. vai 4.1.2.apakšpunkta noteikumi.

4.2. Iznomātājam ir tiesības:

4.2.1. kontrolēt, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma nosacījumiem;

4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;

4.2.3. vienpusēji palielināt nomas maksu, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku, līdz šajā apakšpunktā norādīto apstākļu novēršanai, ja persona ir veikusi nelikumīgu būvniecību uz Zemesgabala;

 1. Iznomātājs var izvietot savā apsaimniekojamajā teritorijā citas īslaicīgās tirdzniecības vietas.

4.2.5. vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, ja Nomnieks ir nokavējis nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus vairāk nekā divus ceturkšņus pēc kārtas vai nav veicis Līguma 5.nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas;

4.2.6. ja Nomnieka vainas dēļ netiek ievēroti normatīvie akti vai šī Līguma noteikumi, Iznomātājs ir tiesīgs tiesas ceļā prasīt šī Līguma pirmstermiņa laušanu.

 

5. Nomnieka pienākumi un tiesības

 

5.1. Nomnieks apņemas:

5.1.1.aktivitātes plānot realizēt visa gada garumā, atbilstoši sezonai;

5.1.2.realizēt kafejnīcas darbību (veselīgi dzērienu un uzkodas, uzsvars uz Latvijā ražotiem produktiem un izejvielām, iekļaujot alkoholu, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 15 tilpumprocentus), izmantojot dabai draudzīgus  vienreizējos traukus;

 1. realizēt inventāra nomas darbību: nūjošanas nūjas, volejbola, futbola bumbas, āra badmintona inventārs;
 2. nav atļauta SUP dēļu, vēja dēļu, laivu ūdensmotociklu un motorlaivu noma
 3. realizēt tematisko pasākumu organizēšana (piemēram par vides jautājumiem, meistarklases, dzīvās mūzikas koncerti, labdarības pasākumi, rūdīšanās semināri u.c., saskaņojot ar Aģentūru);
 4. papildus 5.1.3 un 5.1.5. punktā minētam veikt citas aktivitātes, kas saskaņotas ar Uzraudzības padomi (ja pieņemts pozitīvs Uzraudzības padomes lēmums);
 5. realizēt pārgājienu maršrutu izveidi sadarbībā ar Aģentūru;
 6. realizēt pārgājienu organizēšana pārgājienu vadītāja pavadībā;
 7. lietot Zemesgabalu atbilstoši Līgumā noteiktajiem mērķiem, ievērojot Zemesgabala lietošanas tiesību aprobežojumus, arī, ja tie nav ierakstīti zemesgrāmatā;
 8. kopt un uzturēt kārtībā Zemesgabalu;
 9. nepieļaut Zemesgabala kvalitātes pasliktināšanos, neizraisīt Zemesgabala applūšanu ar notekūdeņiem, nepieļaut piesārņošanu ar atkritumiem un novērst citus postošus procesus;
 10. šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un apmērā maksāt nomas maksu un likumos noteiktos nodokļus (t.sk. nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli);
 11. ar savu darbību neaizskart citu zemes vienību īpašnieku, tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās intereses un atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes vienību īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem;

5.2. Nomnieks ir tiesīgs veikt žoga uzstādīšanu tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem;

 

5.3. Pirms īslaicīgas lietošanas būves izvietošanas ir jānoformē būvniecības iecere ar veidlapu “Paskaidrojuma raksts” un jāsaņem saskaņojums Ikšķiles būvvaldē. Būvniecības iecerei, pirms iesniegšanas būvvaldē, nepieciešami  SIA Rīgas meži,  Ikšķiles un Ogres novadu pašvaldību, Aģentūras, Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes skaņojumi.

5.4. Nepieciešamības gadījumā Nomniekam ir tiesības pieslēgties Iznomātāja izveidotajam elektrības pieslēgumam Pieslēgšanās darbi un kontrolskaitītāja uzstādīšana Nomniekam jāveic par saviem līdzekļiem. Ņemot vērā, ka Iznomātāja nomātajā teritorijā dabas parkā “Ogres Zilie kalni” atrodas elektrības pieslēgums, kas nepieciešams Nomniekam , PUSES vienojas, ka Nomnieks no 2021.gada __.______- reizi ceturksnī kompensēs Iznomātājam patērēto elektroenerģiju pēc Iznomātāja izrakstītā rēķina pēc kontrolskaitītāja rādījumiem 31.martā, 30.jūnijā, 30.septembrī un 31.decembrī (kontrolskaitītājs Nr.________, skaitītāja rādījums ___.________ ir _________).

5.5. Patēriņš reizi ceturksnī fiksējams aktā par elektroenerģijas rādījuma fiksēšanu, ko paraksta divi Aģentūras pārstāvji un viens Sabiedrības pārstāvis. Samaksa par elektroenerģiju tiek aprēķināta  proporcionāli patēriņam, pēc elektroenerģijas piegādātāja Aģentūrai piestādītajiem  attiecīgajiem iepriekšējo 3 mēnešu rēķiniem par elektroenerģijas patēriņu, ņemot vērā Sabiedrības faktisko patēriņu, maksu par pārvades un sadales pakalpojumiem un obligātās iepirkuma komponentes.

5.6. Nomniekam nomātajā teritorijā ir jāizvieto 2 (divas) atkritumu urnas un 1( viens) 1,1m3 atkritumu konteiners, jāveic atkritumu savākšana un jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju. Par atkritumu urnu izvietojumu jāvienojas ar Iznomātāju.

5.7.Teritorijā nav pieejamas ūdens un kanalizācijas pieslēgumi.

5.8. Nomniekam teritorijā ir jāizvieto 1 (vienu) tualeti, regulāri jārūpējas par tās tīrību un satura izvešanu. Par tualetes izvietojumu jāvienojas ar Iznomātāju.

5.9. Nomniekam nav tiesību nomas objektu nodot apakšnomā.

 

6. Nepārvarama vara

6.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas dabas stihijas nelaimes un citi tamlīdzīgi gadījumi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.

6.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties jāpaziņo par to otrai Pusei un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas.

 

7. Līguma grozīšana un izbeigšana

7.1. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.

7.2. Pusēm savstarpēji vienojoties, visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad abas Puses tos parakstījušas, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.3. Šajā Līgumā un likumos paredzētajos gadījumos Iznomātājam ir tiesības vienpusēji grozīt Līguma nosacījumus.

7.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

7.5. Līgums izbeidzas:

7.5.1. ar šī Līguma 2.2.apakšpunktā noteiktā termiņa beigšanos;

7.5.2. abpusējas Iznomātāja un Nomnieka rakstiskas vienošanās gadījumā.

7.6.      Iznomātājs var vienpusēji bez otras Puses piekrišanas prasīt Līguma atcelšanu ar rakstisku paziņojumu, kas nosūtīts Nomniekam 2 (divus) mēnešus pirms paredzamās Līguma izbeigšanas Civillikuma 2171.pantā paredzētajos gadījumos, kā arī, ja Nomnieks:

7.6.1. lieto Zemesgabalu citam mērķim;

7.6.2. lietojot Zemesgabalu, pasliktina tā stāvokli, neievēro vai neizpilda normatīvo aktu prasības, un/vai pārkāpj jebkuru no šī Līguma noteikumiem, un pēc Iznomātāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, nenovērš tajā norādīto pārkāpumu Iznomātāja norādītajā termiņā;

7.6.3. Nomnieks kavē nomas maksājumu noteiktos termiņus ilgāk kā 2 (divus) mēnešus;

7.6.4. ja Zemesgabals ir nepieciešams Iznomātāja funkciju izpildes nodrošināšanai un nav iespējams Zemesgabalu aizstāt ar citu līdzvērtīgu Zemesgabalu.

 

8. Citi noteikumi

8.1. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru puses atklājušas viena otrai, Līguma sagatavošanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju un neatklājamu trešajām personām bez otras puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

8.2. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un ka Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus, maldības un spaidiem vienai pret otru, pilnībā ievērojot abu Pušu gribu un intereses.

8.3. Pušu mantiniekiem un tiesību, saistību pārņēmējiem nepāriet saistības un tiesības, kas izriet no šī Līguma.

8.4. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai izbeigšanu, tiek risināts pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, katra no pusēm ir tiesīga nodot minēto jautājumu izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

8.5. Līgums sagatavots un parakstīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku. Pa vienam eksemplāram izsniegts katrai Pusei.

 

9. Līgumslēdzēju rekvizīti

 

Iznomātājs:

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra"

Reģ. Nr. 90001449943

Juridiskā adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

Faktiskā adrese: Birzes iela 33a, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta Nr. LV90HABA0551017139073

 

Nomnieks:

Xxxxx xxxxx,

Personas kods: ____________

Adrese: ___________

 

 

 

 

3. pielikums

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras

“Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa

“Zilie kalni” attīstības aģentūra”

Izsoles komisijas

2021.gada 16. marta lēmumam Nr. 2 (prot. Nr. 4)

 

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” iznomā pirmajā atklātajā rakstiskajā izsolē ar augšupejošu soli uz

SIA “Rīgas meži” nekustamā īpašuma – “Dubkalnu ezera meži,  Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra Nr. 74940130033, zemesgabala daļu 0.015 ha platībā.

Izsoles sākumcena ir 1200 euro. Nodrošinājums 120 euro apmērā jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”, reģistrācijas Nr. 90001449943, bankas kontu Nr. LV90HABA0551017139073, AS „Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021.gada 8.aprīļa plkst. 16.50 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā darba dienās plkst.: P. 8:30-13:00, 14:00-19:00; O., T., C. 8.30-12:00, 12.30-17:00, P. 8.30-15:00.

Rakstiskā izsole (pretendentu pieteikumu atvēršana) notiks tiešsaistes režīmā caur tiešsaistes platformu ZOOM - 2021.gada 11. martā plkst. 17.00 Ikšķiles novada pašvaldības 1.stāva sēžu zālē, adrese – Peldu ielā 22, Ikšķilē. – klātienē atrodas tikai izsoles komisija. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties izsoles objekta nomas tiesību pretendenti, kuri reģistrējušies izsolei, vai to pilnvarotās personas, norādot e-pastu uz kuru nosūtīt ZOOM sapulces saiti uz pieteikuma aploksnes..

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību tīmekļvietnēs un aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”  tīmekļvietnē www.ziliekalni.lv.

Sīkāka informācija par izsolāmo nekustamo īpašumu pie Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktores pa tālruni 29455400 vai e-pastu –  ieva.kraukle@ziliekalni.lv.

 

Ieteikt

Informācija (2) Atvērt

Jaunumi

Skatīt visus

Tuvākie notikumi

Skatīt visus

Karte