Aizliegumi un ierobežojumi Zilo kalnu teritorijā

 1. Zilajos kalnos aizliegts:
  1. Plūkt vai bojāt augus, izņemot vākt ogas, sēnes, riekstus;
  2. Uzvesties vai rīkoties veidā, kas apdraud vai var apdraudēt citas personas;
  3. Izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;
  4. Trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru;
  5. Kāpt pāri norobežojuma barjerām, pārvietoties pa stāvām nogāzēm, kuras nav aprīkotas ar kāpnēm;
  6. Atrasties tādā alkohola vai citu psihoaktīvo vielu izraisītā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu un traucē to mieru;
  7. Iebraukt teritorijā aiz norobežojuma barjerām vai aizliedzošām ceļa zīmēm ar automašīnu, motociklu, motorolleru vai mopēdu bez caurlaides (izņemot marķētu operatīvo, speciālo (saimniecisko darbību veikšanai) un SIA „Rīgas meži” transportu);
  8. Braukt ar automašīnu, motociklu, mopēdu, motorolleru, velosipēdu vai citiem pārvietošanās līdzekļiem ārpus parka celiņiem, takām, vai īpaši marķētām trasēm (izņemot vietās, kur tas nepieciešams apsaimniekošanas vajadzībām);
  9. Vest pastaigā suni bērniem paredzētās rotaļu un izklaides vietās un sporta laukumos, kā arī vest pastaigā suni bez pavadas;
  10. Ļaut mājdzīvniekiem piemēslot parka teritoriju, nesakopjot pēc tiem;
  11. Ķert vai tīši traucēt (tai skaitā trokšņojot) putnus un dzīvniekus, kā arī ļaut to darīt mājdzīvniekiem;
  12. Profilaktiski apkopt vai mazgāt motorizētu transportlīdzekli (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, virsbūves vai motora mazgāšana u.tml.);
  13. Ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt ēkas, saimnieciskās celtnes, žogus, citas būves un arhitektoniskos elementus;
  14. Bojāt vai pārvietot parka norādes, informatīvās zīmes un cita veida aprīkojumu;
  15. Bojāt parka augāju, t.sk. kokus (izņemot savvaļas ogu, augļu, riekstu  un sēņu lasīšanu, nekaitējot augiem);
  16. Kāpt kokos, uz sētām, būvēm, ja tas var izraisīt miesas bojājumus vai bojāt objektu;
  17. Nevērīgi apieties ar uguni un kurināt uguni tam neparedzētās vietās;
  18. Cirst kokus un krūmus malkas ieguvei;
  19. Lietot bērnu rotaļu laukumu, sporta vai citu aprīkojumu bez iepriekšējas pārliecināšanās par aprīkojuma drošumu;
  20. Pārvietoties pa Dubkalnu karjera ledu, ja tas nav pilnīgi drošs;
  21. Pārvietoties pa Dubkalnu karjera ledu ar motorizētiem transporta līdzekļiem.
 2. Zilajos kalnos bez iepriekšējas saskaņošanas ar aģentūras administrāciju aizliegts:
  1. Nodarboties ar tirdzniecību un citu komercdarbību;
  2. Izlikt reklāmas materiālus un jebkurus citus rakstiskus vai vizuālus materiālus;
  3. Organizēt publiskos pasākumus;
  4. Klausīties skaļu mūziku vai citus skaņu ierakstus;
  5. Celt teltis un citas pagaidu rakstura celtnes;
  6. Tīši aizšķērsot vai citādi traucēt kustību parka celiņos un takās;

Par kārtības noteikumu neievērošanu personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības likumdošanā noteiktajā kārtībā, kā arī materiālo zaudējumu gadījumā tiks veiktas likumā paredzētas darbības atlīdzības piedziņai!

Par atklātajiem tūrisma būvju un labiekārtojumu bojājumiem ziņot Aģentūras darbiniekiem vai zvanīt uz tālr.+371 25418443.

Ieteikumus teritorijas labiekārtojumam, pakalpojumu kvalitātei sūtīt uz e-pastu: ieva.kraukle@ziliekalni.lv.