Pasākumu organizatoriem

Informācija pasākumu organizatoriem

Ja plānojat organizēt sacensības, pārgājienus, koncertus un citus pasākumus, neatkarīgi no to lieluma, Ogres Zilo kalnu teritorijā, tad jāizpilda šādi nosacījumi:

I. Pasākums mēnesi pirms tā norises laika jāsaskaņo ar Ogres Zilo kalnu apsaimniekotāju - ONPA Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūru.

To iespējams izdarīt, nosūtot informatīvu vēstuli/ iesniegumu aģentūrai: info@ziliekalni.lv.

Iesniegumā jānorāda:

 

 1. Pasākuma rīkotājs.
 2. Pasākuma norises vieta.
 3. Pasākuma norises laiks, t.sk., nepieciešamais pasākuma uzbūves/nobūves laiks.
 4. Īss pasākuma apraksts, t.sk., plānotās aktivitātes, programma/scenārijs, tirdzniecība, uzbūves objekti, to uzbūves veidi, parametri, vizualizācijas u.c..
 5. Pasākumu norises vietas/teritorijas plāns ar pasākuma aktivitāšu izvietojumu teritorijā un uzbūves objektu atzīmēm.
 6. Transporta līdzekļu izmantošanas nepieciešamība pasākuma nodrošinājumam, lai saņemtu atļaujas transporta līdzekļu iebraukšanai Ogres Zilo kalnu teritorijā.
 7. Par pasākuma norisi atbildīgā persona, kontaktinformācija.

 

 

II. Publisko masu pasākumu reglamentē Latvijas Republikas Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. Ja piedalās 50 un vairāk cilvēku, tas ir publisks masu pasākums. Šajā gadījumā pēc ONPA Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūras saskaņojuma saņemšanas  pasākums jāsaskaņo ar Ogres novada pašvaldību.

III. Ja pasākuma darbība saistīta ar mehanizētiem līdzekļiem (piemēram, velo sacensības), nepieciešams arī Dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojums, jo Ogres Zilie kalni ir dabas parks un Natura 2000 teritorija.

 

Kā notiek pasākuma saskaņošana Ogres novada pašvaldībā?

1. Jāiesniedz saskaņojums, kas saņemts no ONPA Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūras.

2. Jāsagatavo iesniegums Ogres novada pašvaldībai, kurā jāsniedz šāda informācija: 

 • Jānorāda pasākuma organizators (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese; juridiskajai personai – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).
 • Jānorāda par tehnisko drošību atbildīgā persona (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).
 • Jānorāda par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese).
 • Kārtības uzturētāji (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).
 • Jānorāda pasākuma veids un mērķis.
 • Pasākuma norises vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks.
 • Plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits.
 • Pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas.
 • Pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts.


3. Iesniegumam jāpievieno:

 • Līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus.
 • Detalizēts pasākuma plāns.
 • Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
 • Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis – arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
   

Sīkāka informācija Ogres novada mājas lapā
https://www.ogresnovads.lv